Általános szerződési feltételek


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.) Ügyfelei gyors és korszerű kiszolgálása érdekében Internet alapú ügyfélszolgálatot üzemeltet Online Ügyfélszolgálat (továbbiakban: Szolgáltató) néven. Az Internet alapú ügyfélszolgálat szolgáltatásait fent nevezett Szolgáltató biztosítja mindazon Ügyfeleinek (továbbiakban: Felhasználó) akik megfelelnek a jelen szerződésben foglalt feltételeknek és megkötik az online szolgáltatási szerződést. A Szolgáltatót megilleti a jog, hogy a szolgáltatás feltételeit az Ügyfelek és a szolgáltatás biztonsága érdekében egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú módosítás csak akkor lép hatályba, ha a Szolgáltató a módosítást a Felhasználó számára is hozzáférhető módon előzetesen kihirdeti.

Annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevétele során egyik fél se sértse a hatályos jogszabályokat, egymás, illetve kívül álló harmadik személyek jogait, a felek az alábbi szabályok betartását vállalják.1. A szerződésben használt fogalmak


A szolgáltatás

Az online ügyfélszolgálati rendszer, a Szolgáltatóval kötött hatályos biztosítási szerződésekhez kapcsolódóan,a www.ugyfelszolgalat.aegon.hu oldalon érhető el. A szerződés keretében igénybe vehető szolgáltatások körét a szolgáltatási szerződés tartalmazza, amelyeket a Szolgáltató időről-időre aktualizál és közzé tesz a www.ugyfelszolgalat.aegon.hu oldalon a www.online.aegon.hu/AegonPubWebBizt/szolgaltatasaink.jsp elérési útvonalon.


A szolgáltató

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.


Igénybevevők köre

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban Biztosító) azon Ügyfelei, akik legalább egy érvényes biztosítási szerződéssel rendelkeznek Társaságunknál, megkötik a szolgáltatási szerződést és regisztrálnak az Online Ügyfélszolgálaton.2. A szolgáltatás elérhetősége


A felhasználó az Online Ügyfélszolgálatot a www.ugyfelszolgalat.aegon.hu címen éri el.3. A szolgáltatás felfüggesztése


A Szolgáltató technikai vagy egyéb működésével összefüggő okból átmenetileg szüneteltetheti a szolgáltatást, amelyről a www.ugyfelszolgalat.aegon.hu oldalon tájékoztatja a Felhasználókat.


4. A szerződés létrejötte


A Biztosító azon Ügyfele, aki elfogadja az általános szerződési feltételeket és regisztrál, - megköti az online szolgáltatási szerződést - és aktiválja a regisztrációját, mellyel jogosultságot kap arra, hogy az AEGON Online Ügyfélszolgálat rendszerét használja. A regisztrációt a www.ugyfelszolgalat.aegon.hu honlapon, vagy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálati Irodáiban, Telefonos Ügyfélszolgálatán vagy Értékesítési Partnereinél lehet kezdeményezni.


5. A szolgáltatás tartalmi elemei


A szolgáltatás keretein belül a Felhasználó biztosítási szerződéseinek adatait megtekintés céljából teljes körűen lekérdezheti.
Az elvégezhető műveletek körét a biztosító időről-időre aktualizálja és közzéteszi a www.online.aegon.hu/AegonPubWebBizt/szolgaltatasaink.jsp oldalon.


6. A szolgáltatási szerződés


A Biztosító, valamint a Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére szolgáltatási szerződés jön létre, amelynek tartalmi elemeit a jelen ÁSZF és a felek közötti online szolgáltatási szerződés rögzíti. Ha a felek, vagy a Biztosító eltérően nem rendelkezik, a szolgáltatás minden a Szolgáltatói szerződés hatálya alatt, az Ügyfél által kötött biztosítási szerződésre kiterjed, de egyik szerződés sem része a másiknak.


7. Ügyfél azonosítás


A Felhasználó az Online Ügyfélszolgálaton az általa választott Felhasználónévvel és jelszóval jogosult megtekinteni biztosítási szerződéseit.


8. E-mail cím


A Szolgáltató elektronikus üzeneteinek fogadására a Felhasználó e-mail címet köteles megadni, amelynek titokban tartásáért mindkét fél felelős, a Felhasználó kizárólagosan felel azért, hogy nincs olyan delegáltja a mailboxának, akinek a hozzáférését nem kívánja engedélyezni.


9. Felelősség


9.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásai keretében általa, vagy az ő nevében végrehajtott módosítások tévesek, hiányosak, vagy jogsértőek, a Biztosító az ebből eredő károkért nem felel.

9.2 A Felhasználó a szolgáltatáshoz szükséges belépési azonosítót és titkos belépési jelszót mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A belépési azonosító és jelszó jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a Felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat-, vagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán a Szolgáltatóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

9.3 A Felhasználó haladéktalanul köteles webes jelszavát lecserélni, amennyiben attól tart, hogy azok jogosulatlan személy birtokába kerültek. Ha az azonosítását szolgáló adatokat elvesztette, elfelejtette, köteles erről értesíteni (postai úton vagy elektronikusan) a Szolgáltatót. Az értesítést megelőzően bekövetkezett károkat a Felhasználó maga viseli, az értesítés kézhezvételét követően esetlegesen bekövetkező károkért a Szolgáltató tartozik helytállni. Vita esetén az értesítés megtörténtét a Felhasználónak kell bizonyítania.

9.4 Valamely titkos belépési jelszónak 3 egymást követő alkalommal rosszul történő megadása esetén a szolgáltatás ideiglenes letiltására kerül sor. Az Online Ügyfélszolgálat felületén a Felhasználó tájékoztatást kap az új jelszókérés menetéről.

9.5 Visszaélés gyanúja esetén a Szolgáltató a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogosult az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásainak letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben kizárólag a Felhasználó írásbeli hozzájárulása mellett oldható fel.


10. A szolgáltatás díjazása


A Szolgáltató külön díjat az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásért nem számol fel.


11. Elérhetőség


A szolgáltatás a hét minden napján 0-24 óráig elérhető. A Szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot, hogy - előzetes bejelentés nélkül is - rendszerén esetenként karbantartási munkálatokat végezzen, és ennek kapcsán a szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse. A várható üzemszünetet a Szolgáltató - lehetőség szerint - internetes oldalain előre jelzi.
A Felhasználó érdekkörében felmerült (technikai, Szolgáltató általi, egyéb, vis maior) hibákért, adatvesztésért, illetve bekövetkezett károkért a Szolgáltató nem felel.


12. A szolgáltatási szerződés hatályba lépése, megszűnése


A szolgáltatási szerződés határozatlan idejű, a regisztráció aktiválását követően lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó által visszaküldött adatok nem egyeznek a Szolgáltatónál meglévő adatokkal, csak az adategyeztetést követően lép hatályba a szerződés.
A szolgáltatási szerződés megszűnik a Felhasználó halálával, a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, a felek közös megegyezésével, a felek bármelyikének indokolás nélküli rendes felmondásával, továbbá a Szolgáltatónak a Felhasználóhoz intézett azonnali hatályú felmondásával.
A Felhasználó a szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus úton kezdeményezheti.
A szolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló jognyilatkozat Szolgáltató általi kézhezvételét követően a Felhasználó elérési jogosultsága megszűnik. A rendes felmondás jogát a felek a másik félhez fenti módon intézett egyoldalú nyilatkozattal gyakorolhatják. A felmondási idő 15 nap. A felmondási idő elteltéig a szolgáltatás fennmarad. A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata esetén a Felhasználóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a Szolgáltatást megszüntetni. A szolgáltatási szerződés megszűnése nem érinti a szolgáltatás körébe vont biztosítási szerződés hatályát.


13. A szolgáltatási szerződés módosítása


A Szolgáltató az egyoldalúan meghirdetett szolgáltatás jelen szerződési feltételeit a felek, illetve a szolgáltatás biztonsága érdekében - a szolgáltatások igénybevételére tekintettel - a jövőre nézve jogosult bármikor módosítani.
A módosított szolgáltatási szerződési feltételeket Szolgáltató honlapján közzéteszi. Ha a Felhasználó a módosítást egymást követő 3 alkalommal nem fogadja el, a Szolgáltató a szerződést felmondja, ha a szerződés fenntartása már nem áll érdekében.


14. A szerződés hatálya


A felek megállapodnak, hogy a szerződés akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó aktiválja az internetes regisztrációját.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Online Ügyfélszolgálat nem igényelhető az

  • Euromaxx (kivéve Euromaxx IV.), Moneymaxx,
  • Amulett, Cseppkő, Csemete,
  • AEGON egyéni nyugdíjbiztosítás I., II.,
  • AEGON teljes életre szóló életbiztosításokhoz.


15. Egyéb rendelkezések


A szolgáltatási szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a törvényi felhatalmazás alapján kezelt biztosítási titoknak minősülő adatain kívül a Szolgáltató kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében azokat a személyes adatait is kezelhesse, amelyek a szolgáltatási szerződés megkötése révén, a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben jutottak a tudomására, de nem minősülnek biztosítási titoknak.
A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató kérésére a szerződéseit és adatait a Szolgáltató Online Ügyfélszolgálat felületén megjelenítse.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ügyfelei adatait bizalmasan kezeli, és az Internet-kapcsolat során titkosított adatátvitelt biztosít. A szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az Információs önrendelkezési jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Gazdálkodó szervezetek és társasházak esetén a regisztráció folyamán azt a személyt kell Felhasználóként megjelölni, aki jogosult a szervezet vagy társasház nevében jognyilatkozatot tenni. A képviseleti jogosultság megváltozásáról a gazdálkodó szervezet vagy társasház a köteles a Szolgáltatót értesíteni.